ประวัติ

          ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบัวทอง ตั้งอยู่ที่ตลาดสร้างใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีสภาพเป็นห้องแถวชั้นเดียว มีช่องลม และเปิดช่องกระจกชั้นบนให้แสงสว่างฉายเข้าทั่วห้อง โดยมี นางสาวสุนีย์ ฉกรรจ์ใย เป็นผู้ให้ยืมใช้เป็นสถานที่ทำการห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และได้เปิดเป็นห้องสมุดสำหรับประชาชน เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖ โดยนายเกศ สรรพอาษา ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ได้มาเป็นประธานในงานพิธีเปิดป้ายห้องสมุดนี้ กิจการได้ดำเนินมาด้วยความเรียบร้อยดี เป็นที่นิยมและอยู่ในความสนใจของประชาชนตลอดมา เพื่อให้กิจการของห้องสมุดก้าวหน้าและอำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้กว้างขวางยิ่งขึ้น และได้เปิดรับสมาชิกให้สามารถยืมหนังสือได้ เมื่อวันที่